Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 2021
Sběrné místo
Vyhodnocení za rok 2012
EKO-KOM 
Vyhodnocení třídění odpadů za rok 2012
Odpady
Hospodaření s odpady je důležitou součástí nejen péče o zdravé a čisté prostředí, ale má také svou nezanedbatelnou ekonomickou stránku. Na tomto místě najdete informace, které Vám mohou pomoci při rozhodování co, kam, jak a kdy s odpadem, jaké jsou možnosti v Libenicích, jaké přínosy a výdaje jsou s nakládáním s odpady spojené.
Obec Libenice zajišťuje ze svého rozpočtu  sběr komunálního odpadu,provoz sběru tříděného odpadu,svoz nebezpečného odpadu a svoz velkoobjemového odpadu.Sběrné místo ani sběrný dvůr v obci nejsou.

Komunílní odpad

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna skládkováním nebo tzv. energetickým využíváním, tj. spalováním. Velkou část běžného domácího odpadu tvoří dále využitelné suroviny a tak do komunálního odpadu (popelnice) patří jen to, co již opravdu nelze využít jinak. Za likvidaci komunálního odpadu se platí.V Obci je uplatňován paušální systém platby za zajištění svozu komunálního odpadu, a to 500 Kč/osobu/rok pro trvale bydlící obyvatele, pro trvale neobydlené nemovitosti a rekreační nemovitosti (chaty) je stanoven poplatek 500 Kč/rok. Poplatek se platí na obecním úřadě.Po zaplacení poplatku obdrží majitel nemovitosti samolepku (samolepky, lze požádat i o vydání více než jedné) pro nalepení na odpadovou nádobu (popelnici). Pouze takto označené nádoby jsou vyváženy.
Svoz odpadu zajišťuje firma Nykos a.s., odvoz je jedenkrát týdně v pátek.

 

 

 

Tříděný odpad
Sběr tříděného odpadu je nejdůležitější složkou systému odpadového hospodářství v Libenicích. Pro tříděný odpad jsou k dispozici stanoviště s barevně označenými kontejnery pro sběr:
  • skla (zelené kontejnery)
  • plastů (žluté kontejnery)
  • papíru (modré kontejnery)

Kontejnery jsou umístěny celkem na 2 stanovištích:

  • v dolní části Libenic – před “hasičárnou” vedle telefonní budky
  • ve středu obce – naproti bývalé škole “hostinci”
  • pro horní část Libenic zatím hledáme vhodné místo

Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma Nykos a s. Ždánice,kontakt 321 796 097, odvoz je jedenkrát týdně.

Tříděný odpad je důležitým příjem rozpočtu obce, protože za vytříděný odpad platí odběratel obci dle hmotnosti a druhu získané suroviny.

čištění odpadní vody

odpadní voda
http://www.cisticka.inf