Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz
Prohlášení kulturní památkou
Dne 23. 5. 2014 byla toleranční modlitebna - evangelický kostel v Libenicích, hřbitov, márnice, náhrobek Matěje Jelínka a jeho ženy Marie, prohlášena nemovitou kulturní památkou a zapsána do Ústředního rejstříku kulturních nemovitých památek České republiky pod rejstříkovým číslem 105361.
Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ R F IdReg
105361
P
Kolín Libenice Libenice   toleranční modlitebna    
Č
 
  79746704
Památka : toleranční modlitebna
Ochrana stav/typ uzavření : prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od : 23.5.2014
Číslo rejstříku ÚSKP : 105361
Název okresu : Kolín
Sídelní útvar (město/ves) : Libenice
Část obce : Libenice
Katastrální území : Libenice
Ulice,nám./umístění :  
Číslo popisné :  
Číslo orientační :  
Obec s rozšířenou působností : Kolín
Obec (obecní úřad) : Libenice
Stavební úřad : Stavební úřad - Městský úřad Kolín
Finanční úřad : Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Kolíně
Historická země : Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 79746704
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Libenice
st. 92   100   toleranční modlitebna
pp. 161/3   100   hřbitov, márnice, náhrobek Matěje Jelínka a jeho ženy Marie
pp. 162   100    
Výzva uživatelům hrobových míst
Správa hřbitova
                       
Upozornění

 

Vážení návštěvníci hřbitova

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné předem (před vlastní výstavbou hrobů) uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště obce Libenice. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost oznámit  a uzavřít smlouvu na podatelně  obecního úřadu a zaplatit nájem v pokladně obecního úřadu.

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením Řádu veřejného pohřebiště. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou, s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. K uzavření smlouvy je nájemce povinen poskytnou provozovateli pohřebiště údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

3. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště. Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty narušující estetický vzhled pohřebiště do nádob určených pro odpad. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel oprávněn dle Řádu veřejného pohřebiště tak učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

4. Lavičky lze instalovat pouze po dohodě s provozovatelem pohřebiště, se kterým dohodne rozměr, tvar, barvu a umístění. Takové lavičky je třeba udržovat v řádném stavu a mohou je používat všichni návštěvníci pohřebiště.

5. Do veřejné zeleně, včetně výsadby nové, lze zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby veřejné zeleně.

6. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

7. Oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 řádu veřejného pohřebiště.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené Řádem veřejného pohřebiště

10. Zabránit volnému pohybu psů v areálu hřbitova.

11. Nepoužívat k pohybu v areálu hřbitova jakýchkoliv dopravních prostředků, včetně jízdních kol.