Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Úřední deska obce Libenice

Archiv Úřední desky »

Vyhlášky, rozpočty

Schválený závěrečný účet Obce Libenice za rok 2023 | Vyvěšeno: 29.4.2024 | Sejmuto:
OObecně závazná vyhláška obce Libenice pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci -3/2023 | Vyvěšeno: 09.11.2023 | Sejmuto: 27.11.2023
Vyhláška o místním poplatku za svoz TDO v roce 2024 -1/2023 | Vyvěšeno: 14.12.2023 | Sejmuto: 12.01.2024
Schválený rozpočet obce Libenice na rok 2024, včetně Střednědobého rozpočtového výhledu | Vyvěšeno: 05.01.2024 | Sejmuto:
Vyhláška o společném školském obvodu - 2/2023
Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obce Libenice a města Kolín o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Libenice částí školského obvodu Základních škol zřízených městem Kolín.
Vyhláška č. 4/2020 - Veřejné prostranství | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 3/2020 Technopárty | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 1/2020 - Požární řád obce* | Vyvěšeno: 23.06.2020 | Sejmuto: 09.07.2020
OZV 2-2019 Psi poplatek
OZV 1-2019 - odpady

Oznámení

Nařízení města Kolína o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení města Kolína
 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
územní plán - návrh
ÚP Libenice  - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu

 
středa 22. května 2024 od 14.30 hod. v budově Obecního úřadu Libenice - č.p. 115 Libenice
Návrh Územního plánu Libenice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce ve dnech 19. dubna - 29. května 2023, v tištěné podobě u pořizovatele 
(Městský úřad Kolín - budova radnice, III. patro), na Obecním  úřadu v Libenicích v úředních dnech (Po a St 8.00 hod. - 11.00 hod a 18.00 hod. - 19.00 hod.

Připomínky může uplatnit každý, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele.

K později uplatněných stanoviskům, připomíbnkám a námitkám se nepřihlíží.
Volby EP 2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
NYKOS - protokol o vzorkování SSKO v Libenicích
Dne 14. 7.2023 byl proveden samostatný svoz směsného komunálního odpadu ( černých popelnic) u jednotlivých domů obce Libenice.

Bylo zjištěno, že v černých popelnicích se nacházelo 68%ˇodpadu, který do nich patří  a 32% nevhodného odpadu.

Do černé popelnice nepatří :
  • zahradní zeleň
  • gastro odpad
  • textil
  • kov
  • cihly, suť, kameny
  • dřevo
  • elektroodpad
  • papír 
  • plast
Podrobné výsledky viz příloha
VV - Oznameni o zahajeni ÚŘ KO-Libenice 23-kNN
KO-Libenice, 23-kNN/výstavba kabelového vedení NN/Obec Libenice k.ú. Libenice ( IV-12-6031541)
na pozemcích st. p. č. 36/1, 40/4, 41/2, 42/2, 43/1, 43/4, 102, 128 a p. č. 226/1, 249/2, 697/1, 704, 726/2, 726/3, 727/6, 727/7, 727/26, 733/5 v katastrálním území Libenice
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 2023
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl,  druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohopisné a výškopisné bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Revize potrvá v období od 1. 3. 2023 přibližně do 30. 12. 2026.
Povinnosti vlastníků nemovitostí podrobně viz. Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - viz příloha
Neznámí vlastníci 2022
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 
Vyhlášení dotačního programu DČOV pro rok 2023 | Vyvěšeno: 22.12.2022 | Sejmuto: 06.01.2023
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat

Rozhodnutí

Povolení uzavírky sil. III/33355 | Vyvěšeno: 24.05.2023 | Sejmuto: 31.10.2023

Pozvánky

Ostatní

Územní plán obce Libenice - Hlavní výkres 2003 | Vyvěšeno: | Sejmuto: