Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Záměr č. 3-2024
 mZáměr na odprodej části pozemku p.č. 7 k.ú. Libenice o výměře cca 27 m2
Záměr č. 2-2024
Záměr na odprodej části pozemku p.č. 727/2 k. ú. Libenice o výměře cca 7 m2 - náprava chyb při digitalizaci
Dražební vyhláška č. 1603-EDN/24
Dražební vyhláška č. 1603-EDN/24
 soubor věcí nemovitých včetně všech součástí a příslušenství - pozemky "Skalka"
Schválený závěrečný účet Obce Libenice za rok 2023 | Vyvěšeno: 29.4.2024 | Sejmuto:
Záměr č. 1-2024
Pronájem části pozemku p.č. 727/6 katastrální území Libenice o výměře cca 80 m2
územní plán - návrh
ÚP Libenice  - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu

 
středa 22. května 2024 od 14.30 hod. v budově Obecního úřadu Libenice - č.p. 115 Libenice
Návrh Územního plánu Libenice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce ve dnech 19. dubna - 29. května 2023, v tištěné podobě u pořizovatele 
(Městský úřad Kolín - budova radnice, III. patro), na Obecním  úřadu v Libenicích v úředních dnech (Po a St 8.00 hod. - 11.00 hod a 18.00 hod. - 19.00 hod.

Připomínky může uplatnit každý, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele.

K později uplatněných stanoviskům, připomíbnkám a námitkám se nepřihlíží.
Pozvánka ZO 3/2024
Zasedání zastupitelstva obce Libenice se koná ve středu 24. 4. 2024 v 19.00 hod.
Daň z nemovitosti 2024
Hromadný předpisný seznam č.j. 1611967/24/2100-11530-200796 
Zpřístupněn k nahlédnutí
Volby EP 2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Návrh závěrečného účtu Obce Libenice za rok 2023, včetně příloh | Vyvěšeno: 26.2.2024 | Sejmuto: 29.04.2024